Leader-hankkeiden valintakriteerit ovat uusi työkalu hankehakijoille

Leader-tuettujen hankkeiden rahoitushaun avautuminen alkaa olla lähellä. Valtioneuvosto hyväksyi 30.3.2023 maaseudun kehittämishankkeiden ja yritysten rahoitusta koskevat asetukset. Asetukset tulevat voimaan 6.4.2023. Tukien hakeminen käynnistyy vaiheittain Ruokaviraston erikseen tiedottamina ajankohtina. Joensuun seudun Leader -yhdistys tiedottaa tukihakujen käynnistymisistä omissa kanavissaan.

Valintakriteereiden perusteella hankehakemuksia kohdellaan yhdenvertaisesti ja avoimesti

Vuoden 2023 alusta alkaneeseen EU:n maaseuturahoituskauteen ja Joensuun seudun Leader -yhdistyksen omaan strategiaan liittyen julkaistaan kaikkia Leader-hankkeita koskevat hankevalintakriteerit. Yhdistyksen hallitus on hyväksynyt kriteerit ja ne on saatettu tiedoksi myös EU:n maatalouspolitiikan eli CAP-suunnitelman seurantakomitean kokoukselle.

Hankevalintakriteerit on rakennettu niin, että ne hyödyttävät sekä hakijaa hankkeen suunnittelussa, että hallitusta päätöksenteossa. Hankevalintakriteerit ohjaavat hakijoita Leader-strategian mukaisiin hankkeisiin.

Hankkeita valmistelevat yhdessä hakijoiden kanssa Leader -yhdistyksen työntekijät ja lausunnot valintakriteereiden perusteella hankkeista antaa yhdistyksen hallitus. Lausunto annetaan Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle rahoituspäätöksen tekemistä varten.

Uusissa valintakriteereissä korostuvat strategian painopisteet kuten ympäristö- ja ilmastoteemat sekä yhteisöllinen, ylisukupolvinen ja paikallinen toiminta.

Maaseuturahoitus tarjoaa uusia tukimahdollisuuksia maaseudun kehittämistyöhön

Kehittämistuella voidaan rahoittaa maaseudun kehittämistä, koulutus- ja tiedonvälitystä sekä investointeja. Uutena tukimuotona Leader-yhdistykset voivat rahoittaa myös pienhankkeita.

Maaseudun yritysrahoituksen keskeisenä tavoitteena on maaseudun elinkeinorakenteen monipuolistaminen maa- ja metsätalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan. Leaderin kautta on mahdollista hakea tukea mm. päätoimisen tai osa-aikayrittäjyyden käynnistämiseen ja investointeihin. Lisäksi uutena yritystukimuotona ovat maatalouden kokeilutuki ja valmistelutuki.

Scroll to Top