Leader yritysrahoitus

Tuemme maaseudun yritystoiminnan käynnistämistä, kehittämistä ja yritysten investointeja Joensuun maaseutualueiden, Heinäveden, Kontiolahden, Liperin, Outokummun ja Polvijärven alueilla.

Kuka voi saada tukea?

Voit saada kehittämis- tai investointitukea, jos:

 • olet vähintään 18-vuotias ja toimit yrittäjänä joko yksityisenä elinkeinonharjoittajana, maatilalla, osakeyhtiössä, avoimessa yhtiössä, kommandiittiyhtiössä tai osuuskunnassa 
 • yrityksesi on enintään 5 henkilöä työllistävä mikroyritys
 • yrityksesi sijaitsee maaseudulla
 • yritykselläsi on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan
 • työntekijöilläsi on riittävä ammattitaito
 • yrityksesi toimii paikallisia markkinoita laajemmilla markkinoilla.

Osa- tai kokoaikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen voit saada tukea, jos:

 • olet vähintään 18-vuotias
 • sinulla tai perustettavan yrityksesi määräysvaltaisilla osakkailla, yhtiömiehillä tai osuuskunnan jäsenillä ei ole aikaisempaa kokemusta yritystoiminnasta
 • perustettava yrityksesi sijaitsee maaseudulla
 • perustettavalla yritykselläsi on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan.
 • perustettava yrityksesi toimii paikallisia markkinoita laajemmilla markkinoilla.

Yritystoiminnan kokeiluun voit saada tukea jo alle 18-vuotiaana.

Tuki ei saa vääristää kilpailua.

Mitä tukea voi hakea?

Käynnistämistuet

Uuden yritystoiminnan kokeiluun 2 500 €

 • Ei y-tunnusta, yrittäjyydestä kiinnostuneelle
 • Kesto enintään 4 kk
 • Pääasiassa asiantuntijapalveluihin, mutta voidaan käyttää pienimuotoisesti myös vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin ja matkoihin.

Osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen 5 000 €

 • Y-tunnus oltava
 • Yritystoiminta voi olla sesonkiluonteista
 • Pääasiassa asiantuntijapalveluihin, mutta voidaan käyttää pienimuotoisesti myös vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin ja matkoihin sekä pienhankintoihin.

Päätoimisen yritystoiminnan käynnistämiseen 7 500 €

 • Y-tunnus oltava
 • Pääasiassa asiantuntijapalveluihin, mutta voidaan käyttää pienimuotoisesti myös vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin ja matkoihin sekä pienhankintoihin.

Yritystoiminnan käynnistämiseen omistajanvaihdoksen avulla 2 500 tai 5 000 €

 • Ostettavan yrityksen sijaittava maaseudulla
 • Asiantuntijapalveluihin
 

Kehittämistuet

Yritystoiminnan suunnitteluvaiheen tuki 1 000 €

 • Ei y-tunnusta
 • Yrittäjyydestä uravaihtoehtona kiinnostuneelle yritysidean kehittelyyn, asiantuntijapalveluihin

Yritystoiminnan kehittämistoimenpiteen valmistelun tuki 2 000 €

 • Ei-y-tunnusta/y-tunnus
 • Kehittämistoimien valmisteluun, asiantuntijapalveluihin

Vakiintuneen yritystoiminnan tuki 3 000 € enintään 3 kertaa = 9 000 € rahoituskauden aikana

 • Y-tunnus, sekä osa-aikaiset että kokoaikaiset yritykset
 • Vähintään yksi tilikausi takana
 • Asiantuntijapalveluihin, aineisiin ja tarvikkeisiin, matkoihin ja vuokriin

 

Investointituki

Investoinnilla tulee olla olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.

Tukea voi hakea:

 • toimi- tai tuotantotilojen rakentamiseen, laajentamiseen tai korjaamiseen
 • rakennuksen hankintaan
 • tuotantovälineiden, koneiden ja laitteiden hankintaan
 • aineettomiin investointeihin kuten tietokoneohjelmistojen, patenttien, käyttölupien tms. hankintaan

Tukiprosentti 30%. Ydinmaaseudulla ja harvaan asutulla maaseudulla toimiville yrityksille tukiprosentti on 40 %. 

Kustannukset 5 000 € – 100 000 €. Yli 100 000 € yritysinvestointeihin tukea haetaan ELY-keskukselta.

Seuraaviin investointeihin ei voida myöntää tukea:

 • eläinten hankintaan
 • maatalouden alkutuotantoon tarkoitetun traktorin tai muun koneen hankintaan
 • liikennealan investointeihin
 • puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankintaan
 • korvausinvestointeihin
 • energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyviin investointeihin
 • toisen yhtiön osakkeiden taikka liiketoiminnan hankintaan. Poikkeus: kiinteistöyhtiön osakkeet toimitilaa varten
 • investointiin, jonka tarkoituksena on ainoastaan toimitilojen tarjoaminen vuokralle
 • kiinteistön tai rakennuksen hankintaan julkisyhteisöltä, ellei hankintaa tehdä markkinaehtoisesti
 • kokonaisteholtaan yli kahden megawatin uusiutuvan energian tuotantolaitokseen
 • aurinko- ja tuulivoimaloihin
 • koneurakoinnin maansiirtokoneisiin

 

Tuki mikroyritysten energiainvestointeihin

 • Tukea voi hakea investointeihin, joiden avulla lisäätään uusiutuvan energian osuutta yrityksen omaan käyttöön tarvittavasta energiasta. Tuella voi hankkia esimerkiksi lämpöpumppuja, aurinkosähköjärjestelmiä tai parantaa yrityksen energiatehokkuutta esimerkiksi säätöjärjestelmien avulla.
 • Harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitseville päätoimisille mikroyrityksille tai maatilakytkentäisille yrityksille.
 • Tukiprosentti 30%.  
 • Kustannukset 5 000 € – 100 000 €.

 

Muita yritystukivaihtoehtoja:

Maatalouden alkutuotannon kokeilutuki 2 500 €, 5 000 € tai 7 500 €

 • Kokeilun kesto enintään 3 vuotta.
 • Ensimmäistä kertaa kokeiltavaan maataloustoimintaan tai olemassa oleva maataloustoiminnan monipuolistamiseen.
 • Ei tavanomaiseen ja vakiintuneeseen maataloustoimintaan.
 • Tulee pyrkiä uusiin menetelmiin tai lisäarvotuotteisiin, joilla on sellaisenaan tai jalostettuna liiketoimintapotentiaalia.
 • Esimerkiksi: erikoiskasvit, peltometsäviljely, uudet menetelmät, uudet liikeideat, myös viljeltävän tuotteen suoramyynnin kokeilu ja kumppanuusmaatalouden kokeilu.

Yritysryhmähanke (sekä viljelijäryhmä)

 • Ryhmä (3-10) yrityksiä (tai viljelijäryhmä) kehittää toimintaansa sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että yritys-/maatilakohtaisesti.
 • Toteuttajana on kehittäjäorganisaatio, kuten neuvontajärjestö, kehittämisyhtiö tai muu vastaava julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö.
 • Yritys-/viljelijäryhmähankkeessa on aina oltava yhteistyötä. 
 • Valmisteluun on mahdollista hakea valmistelurahaa.
 • Tukiprosentti 75 %.

Miten tukea haetaan?

Kun sinulle tai yrityksellesi herää idea tai tarve, ota meihin yhteyttä ja kerro ideastasi. Saat neuvoja hankkeen suunnitteluun sekä hankehakemuksen tekemiseen.

Tee hankesuunnitelma ja laadi kustannusarvio. Varmista myös, että omarahoitusosuus sekä tarvittava väliaikaisrahoitus järjestyvät. Tee tarvittaessa lainahakemus.

Mikäli tarkoituksenasi on hakea Leader-yritystuen lisäksi Finnveran lainaa tai lainantakausta, ole yhteydessä  Leader-toimistoon. Joissain tapauksissa Finnveran laina tai lainantakaus pienentävät tuen määrää tai eväävät Leader-tuen kokonaan.

Tarkista hankkeen luvanvaraisuus ja hae tarvittavat luvat.

Täytä hakemus sähköisessä Hyrrä-järjestelmässä. Hyrrään kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla, joko henkilötunnuksella tai yrityksen nimissä.

 

Kaikkiin yritystukihakemuksiin tarvittavat liitteet:

• Yrityksen liiketoimintasuunnitelma, jossa kuvaus yrityksen toiminnasta
Kannattavuuslaskelmat, joilla osoitetaan yritystoiminnan kannattavuus sekä ansaintalogiikka, esimerkiksi uusyrityskeskuksen lomakkeelle
• Hankkeen eritelty kustannusarvio,  kustannusten muodostuminen täytyy avata niin yksityiskohtaisesti, että hintatasoa pystytään arvioimaan
Selvitys kustannusten kohtuullisuudesta: riittävä määrä tarjouksia tai muu selvitys (kuten nettikauppojen hintatiedot)
Toimenpidesuunnitelma
• Toimivat yritykset toimittavat myös velkaluettelon (esim. t7 lomake) sekä  jäljennökset yrityksen tuloslaskelmasta ja taseesta kahdelta edeltävältä vuodelta

Lisäksi rakennusinvestointeihin:

• pääpiirustukset (asema- ja pohjapiirros)
• rakenne-, LVI-, sähkö- ja muut vastaavat erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä arvioitaessa hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia
• rakennusselostus (MMM:n lomake)
• rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai -laskelma
• jos kyseessä on vuokratun rakennuksen laajennus tai peruskorjaus taikka rakentaminen vuokramaalle, jäljennös vuokrasopimuksesta sekä selvitys vuokraoikeuden pysyvyydestä
• irtaimiston osalta luettelo hankittavista koneista, laitteista yms. sekä selvitys niiden hintatasosta
• jäljennökset tarvittavista luvista

Hankkeen eteneminen: 

Kun hakemus on lähetetty Hyrrässä, se on tullut vireille ja hankkeen toteuttaminen on mahdollista aloittaa.

Hankkeen kustannukset ovat tukikelpoisia vireilletulon jälkeen. Hankkeesi rahoitus varmistuu kuitenkin vasta, kun saat virallisen rahoituspäätöksen – siihen saakka toteutat hanketta omalla riskilläsi. Huom! Jos olet aloittanut hankkeen toteuttamisen ennen hakemuksen vireilletuloa, et voi enää saada tukea hankkeeseen tai syntyneisiin kustannuksiin!

Joensuun seudun Leaderin henkilökunta käy hakemuksen läpi ja pyytää tarvittaessa täydennyksiä ja avaa hakemuksen muokattavaksi.

Täysin valmis hakemus käsitellään Leaderin hallituksessa, joka valintakriteerejä hyödyntäen ja tarveharkintaa käyttäen tekee sille joko myönteisen tai kielteisen rahoitusesityksen. Sen jälkeen Pohjois-Karjalan ELY-keskus tekee hankkeelle laillisuustarkistuksen ja virallisen rahoituspäätöksen.

Ota yhteyttä

Autamme sinua oikean rahoituksen valitsemisessa, hakemisessa ja raportoinnissa.

Scroll to Top