Leader-hankerahoitus

Tuemme maaseudun yhteisöjen ja yhteistyön kehittämistä Joensuun maaseutualueiden, Heinäveden, Kontiolahden, Liperin, Outokummun ja Polvijärven alueilla.

Kuka voi hakea rahoitusta?

Tuen hakija voi olla julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, jolle taloudellisen voiton tavoittelu ei ole ensisijainen päämäärä. Tukea voi saada myös yhteistyöhankkeille.

Rahoitettavan hankkeen täytyy sijaita yhdistyksen toiminta-alueella, eli Joensuun maaseutualueilla tai Heinäveden, Kontiolahden, Liperin, Outokummun ja Polvijärven alueilla.

Jotta hanke voi saada rahoitusta, sen tulee täyttää Joensuun seudun Leader -yhdistyksen hankevalintakriteerit.

Mihin rahoitusta voi hakea?

Rahoitusta voi hakea erilaisiin toimiin, joilla parannetaan esimerkiksi paikallista viihtyisyyttä tai paikallisia palveluita tai ympäristön tilaa.

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Voit hakea Leader-ryhmästä tukea erilaisten kehittämishankkeiden toteuttamiseen. Yleishyödyllisiä kehittämishankkeita ovat yhteistyöhankkeet (ml. älykkäät kylät) sekä koulutus– ja tiedonvälityshankkeet.

Kehittämishankkeen julkisen tuen määrä voi olla enintään 180 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannusarvion tulee olla yli 8 000 euroa. Alle 8 000 euron hankkeet ovat pienhankkeita. Tukea voi saada korkeintaan 100 % kustannuksista, mutta yleensä mukana on oltava myös yhdistyksen omaa rahaa ja/tai talkootyötä. 

Omarahoitusosuutta voi kattaa yksityisen rahan lisäksi vastikkeettomalla työllä eli talkootyöllä. Talkootyön arvo on 20 euroa/tunti 15 vuotta täyttäneeltä. Vastikkeeton työ lasketaan sekä kulu- että tulopuolelle.

Hyväksyttävät kulut kehittämishankkeissa:

 • palkat ja palkkiot
 • matkakustannukset
 • ostopalvelut
 • vuokrat
 • muut välittömät kulut
 • talkootyö

Kehittämishankkeelle valittavat kustannusmallit:

 • Tosiasialliset kustannukset. Kaikista hankkeen maksuun haettavista kustannuksista toimitetaan tositteet maksuhakemuksella.
 • Laskennalliset kustannukset 19 % (flatrate 19). Maksuhakemuksella toimitetaan tositteet vain palkkakustannuksista ja ostopalveluista. Yleiskustannukset (hankehenkilöstön matka-, koulutus- ja työterveyskulut, toimitila- ja toimistokulut, kone- ja laitekulut, ohjelmistot ym. sekä tarjoilukustannukset ja vastuuvakuutus) katetaan palkkojen ja ostopalveluiden yhteissummasta laskettavalla 19 %:lla.
 • Laskennalliset kustannukset 40 % (flatrate 40). Maksuhakemuksella toimitetaan tositteet vain palkkakustannuksista. Muut kulut katetaan palkkauskustannusten summasta laskettavalla 40%:lla.

Yleishyödyllinen investointihanke

Voit hakea rahoitusta maaseudun toimintaympäristön kehittämiseen liittyviin investointeihin. Tärkeää on, että rahoitettava kohde tulee yleiseen ja yhteiseen käyttöön.

Kehittämishankkeen julkisen tuen määrä voi olla enintään 180 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannusarvion tulee olla yli 8 000 euroa. Alle 8 000 euron hankkeet ovat pienhankkeita. Tukea voi saada korkeintaan 100 % kustannuksista, mutta yleensä mukana on oltava myös yhdistyksen omaa rahaa ja/tai talkootyötä. 

Omarahoitusosuutta voi kattaa yksityisen rahan lisäksi vastikkeettomalla työllä eli talkootyöllä. Talkootyön arvo on 20 euroa/tunti 15 vuotta täyttäneeltä. Mikäli käytetään työkonetta (traktoria, kaivuria tms. ajettavaa konetta), talkootyön arvo on 60 euroa/tunti. Vastikkeeton työ lasketaan sekä kulu- että tulopuolelle.

Investointihankkeen hyväksyttäviä kustannuksia ovat esimerkiksi:

 • rakennuksen hankkiminen
 • rakennuksen hankinnan yhteydessä maapohjan hankkiminen siltä osin kuin maan osuus ei ylitä 10 % koko kiinteistön hankinnan tukikelpoisista kustannuksista
 • rakennusten tai rakennelmien korjaaminen tai laajentaminen; aine- ja tarvikekustannukset
 • suunnittelun, työpalkkojen ja urakoinnin kustannukset rakentamiskohteen sähkö-, lämpö-, vesi- ja viemäri- sekä tietoliikenneliittymistä aiheutuvat kustannuksiin osana tuettavaa toimenpidettä
 • viranomaisluvat ja rekisteröintimaksut (sekä muut vastaavat)
 • koneiden, kaluston, laitteiden ja välineiden hankinnan kustannukset, jos ne täyttävät pysyvyysvelvoitteen
 • vakuutusmaksut hankkeen toteutusajalta

Tukea saaneella investoinnilla on pysyvyysvelvoite eli investoinnin tulee olla siinä käytössä, mihin tuki on myönnetty vähintään 5 vuotta viimeisen maksuerän maksamisesta. Huom. Jos investoinnin kohde ei ole hakijan omistuksessa, vuokra- tai hallintasopimuksen tulee olla voimassa vähintään pysyvyysvelvoitteen vaatiman ajan.

Pienhankkeet

Pieniin hankintoihin, pienimuotoiseen rakentamiseen sekä pienimuotoiseen kehittämiseen voi hakea pienhanketukea.

Pienhankkeen kokonaiskustannukset voivat olla enintään 8000 euroa. Pienin myönnettävä tuen määrä on 1000 euroa.  Pienhankkeena haettavien kehittämishankkeiden tuki on 90 % kustannuksista ja investointihankkeiden tuki 75 % kustannuksista. Omarahoitusosuuden voi kattaa yhdistyksen omalla rahalla ja/tai talkootyöllä. Vastikkeeton työ lasketaan sekä kulu- että menopuolelle.

Talkootyön arvo on 20 euroa/tunti 15 vuotta täyttäneeltä. Mikäli käytetään työkonetta (traktoria, kaivuria tms. ajettavaa konetta), talkootyön arvo on 60 euroa/tunti. Vastikkeeton työ lasketaan sekä kulu- että menopuolelle.

Hanke jaetaan joko yhteen tai useampaan osioon. Osio on hankkeen toimenpide tai työpaketti, joka hankkeessa aiotaan toteuttaa. Jokaiselle osiolle määritellään sisältö sekä kerrotaan, miten se toteutuminen aiotaan todentaa. Osiointi selkeyttää sekä hakuvaihetta että todentamista maksuvaiheessa. Osioiden sisältöä ei voi muutoshakemuksella muokata. Maksun voi saada vain toteutuneista osioista.

Miten rahoitusta haetaan?

Kun yhdistykselläsi herää idea tai tarve, ota meihin yhteyttä ja kerro ideastasi. Saat neuvoja hankkeen suunnitteluun sekä hankehakemuksen tekemiseen.

Tee hankesuunnitelma ja laadi kustannusarvio. Varmista myös, että yhdistyksen omarahoitusosuus sekä tarvittava väliaikaisrahoitus järjestyvät. Talkootyöllä voi kattaa hankkeen omarahoitusosuutta.

Tarkista hankkeen luvanvaraisuus ja hae tarvittavat luvat.

Täytä hakemus sähköisessä Hyrrä-järjestelmässä. Hyrrään kirjaudutaan yhdistyksen nimissä, mutta omilla pankkitunnuksilla. Tarkistathan että allekirjoitusoikeuden omaavat henkilöt on päivitetty yhdistysrekisteriin.

Hakemuksien liitteet:

 

Kaikkiin hakemuksiin tarvittavat liitteet:

 • Selvitys taloudellisesta tilanteesta, esim. tilinpäätösasiakirjat.
 • Yhdistyksen ajantasaiset säännöt.
 • Pöytäkirjanote yhdistyksen kokouspöytäkirjasta, jossa on päätetty hankkeesta ja sille haettavasta rahoituksesta.
 • Hankkeen eritelty kustannusarvio, kustannusten muodostuminen täytyy avata niin yksityiskohtaisesti, että hintatasoa pystytään arvioimaan. Huomioi, että talkootyö lasketaan sekä kustannus- että rahoituspuolelle.
 • Arvio vastikkeettoman työn laadusta ja määrästä (esimerkiksi lomake 2023AVT)
 • Selvitys kustannusten kohtuullisuudesta: riittävä määrä tarjouksia tai muu selvitys (kuten nettikauppojen hintatiedot) vähintään 3000 euron suuruisista hankinnoista.
 • Selvitys arvonlisäveron hyväksyttävyydestä hankkeessa, jos hakija ei ole ALV-velvollinen, esimerkiksi tuloste YTJ:stä riittää.

Rakennushankkeen liitteet:

 • pääpiirustukset (asema- ja pohjapiirros)
 • rakenne-, LVI-, sähkö- ja muut vastaavat erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä arvioitaessa hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia
 • rakennusselostus (MMM:n lomake)
 • rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai -laskelma
 • jos kyseessä on vuokratun rakennuksen laajennus tai peruskorjaus taikka rakentaminen vuokramaalle, jäljennös vuokrasopimuksesta sekä selvitys vuokraoikeuden pysyvyydestä
 • irtaimiston osalta luettelo hankittavista koneista, laitteista yms. sekä selvitys niiden hintatasosta
 • jäljennökset tarvittavista luvista

Hankkeen eteneminen:

Kun hakemus on lähetetty Hyrrässä, se on tullut vireille ja hankkeen toteuttaminen on mahdollista aloittaa.

Hankkeen kustannukset ovat tukikelpoisia vireilletulon jälkeen. Hankkeesi rahoitus varmistuu kuitenkin vasta, kun saat virallisen rahoituspäätöksen – siihen saakka toteutat hanketta omalla riskilläsi. Huom! Jos olet aloittanut hankkeen toteuttamisen ennen hakemuksen vireilletuloa, et voi enää saada tukea hankkeeseen tai syntyneisiin kustannuksiin!

Joensuun seudun Leaderin henkilökunta käy hakemuksen läpi ja pyytää tarvittaessa täydennyksiä ja avaa hakemuksen muokattavaksi.

Täysin valmis hakemus käsitellään Leaderin hallituksessa, joka valintakriteerejä hyödyntäen ja tarveharkintaa käyttäen tekee sille joko myönteisen tai kielteisen rahoitusehdotuksen. Sen jälkeen Pohjois-Karjalan ELY-keskus tekee hankkeelle laillisuustarkastuksen ja virallisen rahoituspäätöksen.

Ota yhteyttä

Autamme sinua oikean rahoituksen valitsemisessa, hakemisessa ja raportoinnissa.

Scroll to Top